Member

Drums  :  Hitoshi Noguchi

Keys     :  Wataru Ogino

Bass     :  Shingo Isobe